Επισκέψιμο Αγρόκτημα Βασιλάκου. Βιολογικές Καλλιέργειες
           Επισκέψιμο Αγρόκτημα Βασιλάκου. Βιολογικές Καλλιέργειες
            Επισκέψιμο Αγρόκτημα Βασιλάκου. Βιολογικές Καλλιέργειες
             Επισκέψιμο Αγρόκτημα Βασιλάκου. Βιολογικές Καλλιέργειες

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

«Κίνηση για το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο  και την Ποιότητα ζωής»

 «ΟικόΣφαιρα»,

 

«Δεν θα σώσουμε όλα όσα θα θέλαμε,

 αλλά θα σώσουμε πολλά περισσότερα

από ότι αν δεν προσπαθήσουμε ποτέ»

                                    Πήτερ Σκοτ

 

 

«Χρήσιμος  είναι ο πολίτης εκείνος που ενδιαφέρεται για την πόλη του, συμμετέχοντας στα κοινά με την εργασία, την τέχνη, την φιλοσοφία και τον διάλογο. Αντίθετα, όποιος επιλέγει την ατομική ησυχία έναντι των κοινωνικών ανησυχιών, χαρακτηρίζεται ως «άχρηστος», με την έννοια του μη ωφέλιμου για την πόλη πολίτη»
                                                                       Περικλής – Αρχαία Αθήνα

 

Άρθρο 1

Ίδρυση - Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Λογότυπος - Σφραγίδα

 1. Ιδρύεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κίνηση για το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και την Ποιότητα ζωής» και το διακριτικό τίτλο «ΟικόΣφαιρα», αποκαλούμενη εφεξής «ΟικόΣφαιρα». Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που λειτουργεί εθελοντικά με βάση την ενσυνείδητη και ανιδιοτελή προσφορά των μελών της.
 2. Έδρα: είναι η Τ.Κ. Μοσχάτου, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Π.Ε. Καρδίτσας. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να αλλάζει έδρα και να δημιουργεί γραφεία ή παραρτήματα χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
 3.  Έμβλημα:  Η παρακάτω εικόνα αποτελεί το έμβλημα της ΟικόΣφαιρας.
 1.  Λογότυπος: αποτελείται από το έμβλημα και τη φράση: «Κίνηση για το περιβάλλον τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής - ΟικόΣφαιρα.   Καρδίτσα - 2012».
 1. Σφραγίδα: ‘Εχει σχήμα ελλειψοειδές και αναγράφει περιμετρικά: «Κίνηση για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής. Καρδίτσα – 2012», ενώ στο κέντρο έχει το έμβλημα και από το πάνω μέρος του αναγράφεται η λέξη ΟικόΣφαιρα.

Άρθρο 2

Σκοποί - Μέσα

Γενικοί σκοποί

Σκοποί της ΟικόΣφαιρας είναι: η κατανόηση, η προάσπιση, η συντήρηση και η αειφόρος διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας τα οποία αποτελούν και  προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Επίσης, η αναγνώριση και η ανάδειξη της σημασίας των φυσικών πόρων και των συλλογικών αγαθών ως θεμέλια της ευημερίας κάθε τόπου, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η επισήμανση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών επεμβάσεων, η άμεση ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των πολιτών για ανάληψη δράσης, καθώς και η ωρίμανση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών βάσει της θεμελιώδους αρχής της Οικολογικής Αειφορίας.

 

Ειδικοί σκοποί

Η ΟικόΣφαιρα επιδιώκει:

 1. Την προαγωγή της φυσιολατρίας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της πολιτιστικής δημιουργίας και των πολιτιστικών αξιών.
 2. Τη συστηματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση της Οικολογικής Παιδείας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής και της Αγωγής Υγείας με έμφαση στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης.
 3. Τη δημιουργία ενός Πρότυπου Κοινωνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, που θα τηρεί με ευλάβεια την επιτήρηση και τη φροντίδα και όχι τον έλεγχο και την εκμετάλλευση.
 4. Τη συνεπή εφαρμογή των βέλτιστων που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει θετικά και άμεσα στο κοινωνικό σύστημα και στο περιβάλλον.
 5. Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ολιστικής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης.
 6. Τη διάδοση και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
 7. Την οργανική σύνδεση πόλης και υπαίθρου, με συνδετήρια κοινή αξία την οικολογική συνείδηση.
 8. Την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα.

Άρθρο 3

Μέσα

Η πραγματοποίηση των σκοπών της ΟικόΣφαιρας, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της, επιτυγχάνεται:

 1. Με την συγκέντρωση και οργάνωση προσώπων με κοινά ενδιαφέροντα, προβληματισμούς, ανάγκες και στόχους σύμφωνα με αυτούς του παρόντος καταστατικού και την αφοσίωση στη συστηματική ενημέρωση και υποστήριξή τους.
 2. Με την καθιέρωση και τήρηση της εθελοντικής δεοντολογίας και δράσης των μελών, με ορθολογικό καθορισμό των άμεσων στόχων και με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα.
 3. Με την συγκρότηση Ομάδων Έργου και δράσης ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών και σύμφωνα με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.
 1. Με τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική, διεπιστημονική, διεπαγγελματική διαβούλευση.
 2. Με την εκπόνηση (και όπου χρειάζεται, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, σωματεία και φορείς) μελετών, ερευνών, σχεδίων, προδιαγραφών, κανονισμών και έργων καθώς και με τη συμμετοχή ως δικαιούχος ή ως εταίρος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 1. Αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με επιστημονικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, ανθρωπιστικά σωματεία, οργανώσεις, πανεπιστήμια, ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και τους Φορείς Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων.
 2. Με την έκδοση και δημοσίευση έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, σχετικού με τους σκοπούς και τις δράσεις της.
 3. Με την κατασκευή, το συστηματικό εμπλουτισμό και τη δικτύωση ανεξάρτητης ιστοσελίδας.
 4. Με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου-εργαστηρίου και δικτύωση αυτής με άλλες αντίστοιχες.
 5. Με την κατασκευή, επέκταση, διαμόρφωση και συντήρηση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της, με πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.
 6. Με την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση οικοκοινοτήτων, θεματικών πάρκων και μουσείων
 7. Με την αποστολή στελεχών, επιστημονικού προσωπικού κ.ά. στο εσωτερικό ή εξωτερικό για ενημέρωση ή μετεκπαίδευση.
 8. Ενθαρρύνοντας την οικολογική προστασία των φυσικών πόρων και αποθαρρύνοντας τις ασύμβατες προς αυτή χρήσεις και εν γένει συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επεμβάσεων στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, αναδεικνύοντας τα ως προστατευόμενα αγαθά.
 9. Με την ενεργό εμπλοκή σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτικής άμυνας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλα σωματεία και αρμόδιους φορείς.
 10. Με την προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης, της ορθολογικής χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από αυτές.
 11. Με την προαγωγή των οικονομικών μέσων μεταφοράς (ποδήλατο, τρένο κ.ά.) και τον σχεδιασμό πόλεων και υπηρεσιών για την άμεση μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους μεταφοράς.
 12. Ενθαρρύνοντας την εμμονή στους κανόνες ασφαλείας για να αποτραπούν τα ατυχήματα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
 13. Συμμετέχοντας ενεργά σε θέματα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών
 1. Από Ομάδες Έργου, οι οποίες οργανώνουν και πραγματοποιούν διάφορες αυτοτελείς δραστηριότητες, ονομαζόμενες Θεματικές Ενότητες, μερικές από τις οποίες είναι:
 • Χαιρετισμός της Φύσης στο Δάσος Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων.
 • Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας
 • Εαρινή Γιορτή της Φύσης Καρδίτσας
 • Ανταλλακτικό-χαριστικό παζάρι
 • Κοινωνικοί Βιολογικοί Κήποι
 • Δίκτυο Αλληλεγγύης και Ανταλλαγών Καρδίτσας
 • Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του έλους Μεταμόρφωσης Παλαμά Καρδίτσας.
 • Εξωραϊσμός, ανάδειξη και προστασία της παραποτάμιας περιοχής της Καρδίτσας, των ποταμών Γαβρά και Καράμπαλη από Παπαράντζα μέχρι πρώην Σφαγεία
 • Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων.
 • Απονομή υποτροφιών και βραβείων.
 • Τοπικές, Περιφερειακές, πανελλήνιες, διεθνείς ή και παγκόσμιες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, γιορτές, εκπαιδεύσεις ποικίλου χαρακτήρα, όπως σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.ά., για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα για τα παιδιά.
 • Ολιστική αναβάθμιση του κορεσμένου πολεοδομικού κέντρου των πόλεων και βελτίωση των συνοικιών.
 • Ανάδειξη του ποδηλάτου, των ποδηλατοδρόμων και της ορθής χρήσης αυτών.
 • Προστασία, διατήρηση, συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ορεινού όγκου, των χερσαίων οικοσυστημάτων, των λιμνών, των ποταμών και γενικότερα των υγρότοπων, με έμφαση τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
 • Χάραξη και καθιέρωση διαδρομών πολιτισμού, τοπικών προϊόντων και οικοτουρισμού.
 • Αναγνώριση της διαφορετικότητας και δημιουργία ταυτότητας των τοπικών προϊόντων.
 1. Γενικά η ΟικόΣφαιρα μετέρχεται οποιαδήποτε νόμιμα μέσα κρίνει πρόσφορα, για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Άρθρο 4

Μέλη – Εταίροι

Στο εξής για λόγους συντομίας τα μέλη – εταίροι θα αποκαλούνται μέλη

Ιδιότητα μέλους
Η ιδιότητα μέλους είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, επαγγέλματος, οικονομι­κής κατάστασης, γραμματικών γνώσεων, που ενδιαφέρεται για τους στόχους της ΟικόΣφαιρας, είναι πρόθυμος να συμμορφωθεί με τους όρους που εκτίθενται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και να υποστηρίξει τους σκοπούς και τις αρχές της.

 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της ΟικόΣφαιρας, απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο:
 1. Να είναι άνω των 18 ετών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας.
 2. Να έχει ενημερωθεί για το Καταστατικό τον Εσωτερικό Κανονισμό και εγγράφως να τα αποδεχθεί.
 • iii. Να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 1. Να δηλώσει εγγράφως την παραίτησή του από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση κατά του Σωματείου.

Η αίτηση εγκρίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Σε περίπτωση μη έγκρισης ή μη έκδοσης απόφασης εντός μηνός από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αρμόδιο όργανο για την οριστική επίλυση του θέματος είναι η Γενική Συνέλευση.

Η Γ.Σ.  στην πρώτη συνεδρίασή της αποφασίζει για την αίτηση με απλή πλειοψηφία. Πέραν της έγκρισης έχει το δικαίωμα να απορρίψει μία αίτηση που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., μόνο με απόφαση των 2/3 των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της ΟικόΣφαιρας.

Επίτιμα μέλη της ΟικόΣφαιρας μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της. Η τιμητική αυτή ιδιότητα μέλους είναι ένας εθιμοτυπικός τίτλος και δεν υπάγεται στην πραγματική θέση ιδιότητας μέλους.

Ετήσια συνδρομή – Μερίδιο

Κάθε μέλος με την εγγραφή του καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια οικονομική συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται κάθε έτος ως οικονομική ενίσχυση προς την ΟικόΣφαιρα. Τα ποσά αυτά καθορίζονται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια οικονομική συνδρομή αποτελεί το μερίδιο του μέλους της ΟικόΣφαιρας, το οποίο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. Με την αποχώρηση του μέλους  όλα τα μερίδιά του (δηλαδή οι ετήσιες συνδρομές), παραμένουν προς όφελος της ΟικόΣφαιρας Σε περίπτωση θανάτου του μέλους, το μερίδιο και τα δικαιώματά του μεταβιβάζονται στους κληρονόμους του, ένας εκ των οποίων (όχι όλοι) δικαιούται να συνεχίσει ως μέλος της ΟικόΣφαιρας με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις του αποθανόντος.

Άρθρο 5

Κωλύματα - Αποκλεισμοί – Ποινές – Αποβολή

Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:

  1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής.
  2. Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης, της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
  3. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση

Άρθρο 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
1.   Όλα τα μέλη ανεξάρτητα από το  εάν είναι ταμειακά εν τάξει, μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.). Όμως μετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου και εκφέρουν τις απόψεις τους για κάθε θέμα, μόνο τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.

 1. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.
 2. Ύστερα από αίτησή τους, λαμβάνουν γνώση προφορικώς ή και εγγράφως όλων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) καθώς και των εργασιών των ομάδων έργου.
 3. Έχουν το δικαίωμα υποβολής πρότασης μομφής κατά του Δ.Σ. καθώς και κατά οποιουδήποτε μέλους του σωματείου. Οι προτάσεις μομφής συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση.
 4. Τα μέλη του Σωματίου είναι υποχρεωμένα να τηρούν το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ..
 5. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια που εξασφαλίζει κάθε φορά το Σωματείο. Έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται αυτούς. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ειδικότερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται τη συναινέσει όλων των μελών (ομόφωνα).
 6. Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά τις οικονομικές εισφορές που προβλέπονται από το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
 7. Κάθε φθορά ή απώλεια υλικού του σωματείου βαρύνει αποκλειστικά το μέλος που την προκάλεσε.

Άρθρο 7

Αποχώρηση μέλους

 1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο με έγγραφη δήλωσή του στο Δ.Σ. Εφόσον δεν συντρέχει ειδικός λόγος, το Δ.Σ. κάνει δεκτή την αίτηση αποχώρησης.  Το απερχόμενο μέλος έχει υποχρέωση να τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητές του έναντι του σωματείου.
 1. Το μέλος που αποχωρεί με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση αποχώρησης εφόσον τα όργανα δεν προχώρησαν ακόμη στη διαγραφή του. Εφόσον έχει διαγραφεί μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, η οποία ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένο να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που άφησε πριν την αποχώρησή του.

Άρθρο 8

Διαγραφή μέλους

Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τη Γ.Σ. (με αποφάση των 2/3 των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών της) διαγράφεται μέλος της εταιρείας όταν:

α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.

β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην εταιρεία και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα της εταιρείας ιδίως με την άσκηση οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής, ορίζει στο μέλος δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και αίρει τον λόγο διαγραφής, εφόσον οι εξηγήσεις είναι επαρκείς.

Με την απόφαση διαγραφής από το Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στο μέλος, αυτό παραμένει σε προσωρινή παύση από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του (σε διαθεσιμότητα), μέχρις ότου η Γ.Σ. αποφανθεί οριστικά επί του θέματος. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης της Γ.Σ.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές εγγράφονται στο Μητρώο Ποινών και στο Μητρώο του τιμωρημένου μέλους.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή
1.   Μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ., το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ και η ετήσια συνδρομή σε δέκα (10) ευρώ.

 1. Οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένη συνδρομή κατά πενήντα τοις εκατό (50%), ενώ εξαιρούνται ετήσιας συνδρομής μόνο οι στρατευμένοι.

Άρθρο 10

Πόροι και Έξοδα - Οικονομικός Έλεγχος

Οι πόροι της ΟικόΣφαιρας προέρχονται από:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές- μερίδια των μελών
 2. Εθελοντικές εισφορές των μελών.
 3. Έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ.
 4. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες.
 5. Έσοδα από πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, διαφημίσεις, υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία σε μέλη και τρίτους και από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα.
 6. Από συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.
 7. Από την συμμετοχή του σε εταιρικά σχήματα.
 8. Εισοδήματα από την διαχείριση της περιουσία του και οι τόκοι του κεφαλαίου.
 9. Κάθε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου από το Δημόσιο, από ομογενείς, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, εταιρίες, σωματεία, φορείς ή και οργανισμούς. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να συνδέεται με την ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων ποικίλης μορφής, επιστημονικών ερευνών κ.λ.π.
 10. Κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

            Τα έσοδα που θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες του αποτελούν περιουσία του. Στα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκει και κάθε εξοπλισμός ή υλικές αξίες και βραβεύσεις του που θα προκύπτουν μετά από κάθε εκδήλωση, πρόγραμμα ή εισφορά - δωρεά.

Οι Πόροι διατίθενται  με απόφαση του Δ.Σ., όταν πρόκειται για κινητές αξίες και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται για ακίνητες.

 

Άρθρο 11

Χορήγηση Βεβαιώσεων

Η εταιρεία, μπορεί να χορηγεί βεβαιώσεις στα μέλη του, αλλά και σε εθελοντές μη μέλη, για την ανιδιοτελή προσφορά πού παρείχαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη ομάδα έργου και δραστηριότητα.

Άρθρο 12

 

Ιδιότητες και δημοσιεύσεις

 1. Όλα τα αγαθά (αρχεία, δημοσιεύσεις, βιβλιοθήκη, εξοπλισμός κ.α.) που αποχτιούνται, αναπτύσσονται, ή δημιουργούνται προς όφελος του σωματείου περιέρχονται στην κυριότητά του και είναι ανοικτά στα μέλη για το όφελος και τη χρήση τους. Δεν δύναται όμως να αναπαραχθούν για τη χρήση έξω από το σωματείο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Δ.Σ.
 2. Το Σωματείο θα διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, πεδία της οποίας θα είναι μια ασφαλισμένη περιοχή για την αποκλειστική χρήση των μελών. Τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται αυτήν την ασφάλεια και να προστατεύσουν την ακεραιότητα του κωδικού πρόσβασής τους.

 

Άρθρο 13

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Σωματείου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Συγκρότηση – Ψήφοι - μέλη

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που το αφορά στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού.
 2. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο και διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Εκ των μελών δικαίωμα λόγου και ψήφου, έχουν εκείνα που είναι ταμειακά εντάξει, ενώ τα μέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου.
 3. Ταμειακά εντάξει μέλη είναι αυτά που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το προηγούμενο ημερολογιακό οικονομικό έτος χρήσης, δηλαδή 31 Δεκέμβρη του προηγούμενου έτους. Παράδειγμα: εάν η Γ.Σ. πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στο έτος 2012, τότε τα μέλη για να είναι ταμειακά εντάξει, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι 31-12-2011

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν από τα όργανα διοίκησης και τα μέλη της και αφορούν την ΟικόΣφαιρα.

Ειδικότερα, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ. Σ. ανήκουν :

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η ψήφιση και η τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

 γ) Η έγκριση για την αγορά, την ανταλλαγή ή διάθεση ακινήτων.

δ) Η εκλογή  μελών: Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και  Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας.

ε)   Η ανάκληση των μελών του Δ.Σ., όταν αυτά ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους και όταν η δράση τους έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

στ)  Η έγκριση του σχεδίου δράσης, του απολογισμού διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων κάθε χρήσης, του οικονομικού προϋπολογισμού, καθώς και των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων της και η απαλλαγή αυτών από τις ευθύνες.

ζ) Η έγκριση ή απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της εγγραφή μελών.

η) Η διάλυση της ΟικόΣφαιρας.

                                                        Άρθρο 15

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

 1. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα στον Ιανουάριο κάθε έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκαλεί την γενική συνέλευση και μεριμνά για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, το χώρο και την ακριβή ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και κοινοποιείται στα μέλη είτε με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως με απόδειξη, είτε με φαξ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αναρτάται στο γραφείο της έδρας της εταιρείας και οπωσδήποτε στα γραφεία των παραρτημάτων της, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της πραγματοποίησης της Συνέλευσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόμενος από το καταστατικό ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίση του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Γ.Σ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντομευθεί μόνο σε περίπτωση απολύτως ειδικής και κατά αντικειμενική κρίση ανάγκης.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς λόγο και αιτία αρνηθεί ή ολιγωρήσει τη σύγκλισή της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, οι παραπάνω αντιπρόσωποι συγκαλούν με δική τους πρωτοβουλία τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση προς τα μέλη η οποία υπογράφεται απ’ όλους τους αιτούντες και επιδίδεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της.

Στην παραπάνω περίπτωση, που το Δ.Σ. χωρίς λόγο και αιτία (περί αυτού θα το αποφασίσει η Γ.Σ.) αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., τότε αυτό εκπίπτει και διενεργούνται εκτάκτως εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Άρθρο 16

Απαρτία γενικής συνέλευσης

 1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα πλέον του μισού (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών (άρθρο 13 παράγρ. 3).
 2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γ.Σ. συνέρχεται στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται νέα πρόσκληση, αλλά το Δ.Σ. προαιρετικά καταβάλει προσπάθειες ενημέρωσης των μελών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών.
 3. Κατ΄ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Στη διάλυση της εταιρείας

β) Στην τροποποίηση του καταστατικού του,

γ) Στην ανάκληση μελών: Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας

δ) Στην μεταβολή του σκοπού του,

ε)  Στη διαγραφή μελών

τότε, η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ταμειακά εντάξει μέλη, τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΟικόΣφαιρας μελών (και όχι του συνόλου των ταμειακά εντάξει μελών). Εάν δεν υπάρξει η απαρτία αυτή η Γ.Σ. συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Όμως σε αυτή την περίπτωση η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα ταμειακά εν τάξει μέλη, τα μισά (1/2) του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΟικόΣφαιρας μελών. Εάν και σε αυτή τη συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία τότε, δεν μπορεί να παρθεί καμία σχετική απόφαση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών.

 

Άρθρο 17

Συνεδρίαση – συζήτηση – ψηφοφορία

 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Γ. Σ. εκλέγει από τα μέλη που παρίστανται πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο που διευθύνει και συντονίζει της εργασίες της γενικής συνέλευσης, γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά της συζήτησης, καθώς και Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία διεξαγωγής ψηφοφοριών. Μέχρι την εκλογή των παραπάνω οργάνων, καθήκοντα προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν εκλεγούν τα παραπάνω όργανα τότε, οι αποφάσεις είναι άκυρες.
 2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα της Γ.Σ., τα οποία στο τέλος της συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της συνέλευσης καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο σχετικά με τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος με την προϋπόθεση ότι η συζήτηση αυτού του θέματος θα τύχει της έγκρισης της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, ύστερα από φανερή ή μυστική ψηφοφορία (το είδος της ψηφοφορίας το αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, εκείνη τη στιγμή η συνέλευση).
 4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές γίνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλίση. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
 5. Η ψηφοφορία, που αφορά την εκλογή οργάνων της ΟικόΣφαιρας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, απαλλαγή από ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι υποχρεωτικά μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα γίνεται φανερή εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει για μυστική.
 6. Η απόφαση της Γ.Σ. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία τότε υπολογίζεται διπλή η ψήφος του προέδρου της Γ.Σ.. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της ΟικόΣφαιρας, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα. Αυτό απορρέει από τους κανόνες δεοντολογίας και δημοκρατικής λειτουργίας.
 7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για τις εξής περιπτώσεις: την διάλυση της ΟικόΣφαιρας, την τροποποίηση του Καταστατικού της, την ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεταβολή του σκοπού της. την σύνταξη ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.
 8. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να τακτοποιηθούν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν την ψηφοφορία.

Άρθρο 18

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από έντεκα (11) αιρετά μέλη τα οποία εκλέγονται ύστερα από μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση. Η διάρκεια τη θητείας του Δ.Σ. είναι δύο (2) χρόνια. Η Συνέλευση εκλέγει τρία (3) αναπληρωματικά (επιλαχόντα) μέλη του Δ.Σ. τα οποία προέρχονται κατά σειρά επιτυχίας από τον κατάλογο των υποψηφίων μελών.

 

 1. Το Δ.Σ. περιλαμβάνει τα εξής όργανα: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Έφορο, Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Οικονομικού, Υπεύθυνο Οργανωτικού και κινητοποιήσεων, υπεύθυνο Ομάδων Έργου. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τα παραπάνω όργανα. Πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο αιρετός σύμβουλος, που πλειοψήφησε στις εκλογές. Σε περίπτωση ολιγωρίας εκ μέρους του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

            Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και για όλα τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία είναι υποχρεωμένα να τις διεκπεραιώνουν.

 1. Σύμβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.
 2. Το Δ.Σ.συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου μία (1) φορά το μήνα καθώς και εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα (4) μέλη, με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης, τότε το συμβούλιο το συγκαλούν οι αιτούντες οι οποίοι καλούν εγγράφως και τα υπόλοιπα μέλη. Στην περίπτωση που ο πρόεδρος αδικαιολόγητα αρνείται να συγκαλέσει το ως άνω αναφερόμενο συμβούλιο, εκπίπτει του αξιώματόις του και διενεργούνται εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου μεταξύ των υπολοίπων μελών, αποκλειομένου του πεσμένου προέδρου για υποβολή νέας υποψηφιότητας.
 3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη της εταιρείας. Ωστόσο, μπορεί με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του, να συνεδριάσει χωρίς την παρουσία μελών δηλαδή «κεκλεισμένων των θυρών», για εμπιστευτικά θέματα που αυτό θα κρίνει και δεν πρέπει να κοινολογηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να καλεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κρίνει απαραίτητο για παροχή πληροφοριών συμβουλών κ.λπ.

6 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

 1. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν πάλι προκύψει ισοψηφία, τότε μετράει διπλή η ψήφος του προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, δεν μπορεί να παρθούν αποφάσεις με λιγότερες από τέσσερες (4) θετικές ψήφους επί των παρόντων μελών.
 2. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα, που αφορούν το ίδιο, ενώ κατά την ψηφοφορία αυτή επιβάλλεται να είναι απόν.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες του σε μέλη ή τρίτους, καθώς επίσης και να συγκροτεί, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ομάδες εργασίας από μέλη ή από τρίτους ειδικούς για την μελέτη και αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων.
 1. Στο Δ.Σ. ή μειοψηφία συμμορφώνεται πάντα με την πλειοψηφία
 2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
 3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 4. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
 5. Το Δ.Σ. μέσω του προέδρου εκπροσωπεί την ΟκόΣφαιρα σε κάθε αρχή και εξουσία. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί με απόφασή του να την μεταβιβάζει σε ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος του.
 6. Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών και γενικά τη λειτουργία της ΟικόΣφαιρας για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 7. Στα καθήκοντα του Δ. Σ. είναι η λήψη αποφάσεων περί προσλήψεως του απαραίτητου προσωπικού και απόλυση τούτου, καθώς και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των αποδοχών αυτών.
 8. Σε περίπτωση παραίτησης έξη και πλέον μελών του Δ.Σ. διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Επιπλέον το Δ. Σ. έχει την ευθύνη:

 1. Για την τελική επιλογή των θεματικών ενοτήτων.
 2. Της συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Έργου, οι οποίες θα υλοποιήσουν το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων.
 • Του συντονισμού, της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των ομάδων έργου και της έγκρισης ή τροποποίησης ή πιστοποίησης των δαπανών των Ομάδων Έργου..
 1. Της τήρησης του εγκεκριμένου από την Γ.Σ. χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των στόχων της ΟικόΣφαιρας.
 2.  Της λειτουργίας και της δημοσιότητας του δικτυακού τόπου της εταιρείας (εκτός του τμήματος ελεύθερης έκφρασης και συζήτησης),
 3. Να προωθεί τις αρχές της διεπαγγελματικής - διεπιστημονικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και κοινωνικής διαβούλευσης στις δράσεις της ΟικόΣφαιρας και μεριμνά για την ανάδειξη και διάχυση καλών επιχειρησιακών και επιχειρηματικών πρακτικών

                                                              Άρθρο 19

Αρμοδιότητες οργάνων

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Εποπτεύει την καλή λειτουργία της ΟικόΣφαιρας και καλλιεργεί και αναπτύσσει όλες τις σχέσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της.

β) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ) Επιβλέπει την διαχείριση του ταμία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο και δίνει εντολή δια κάθε δαπάνη ύστερα από  απόφαση του Δ.Σ..

δ) Συγκαλεί το  Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Επίσης με τη βοήθεια του Γραμματέα καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες συνυπογράφει και ο γραμματέας.

ε) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

στ) Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ.

ζ) Με το Γραμματέα συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα της ΟικόΣφαιρας.

η) Αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και φροντίζει γενικώς για την προαγωγή και ανάπτυξη της ΟικόΣφαιρας.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτού απόντα ο Γραμματέας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και ασκεί όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προέδρου. Σε περίπτωση που ανακύπτει αμφιβολία για το πότε ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, περί αυτού αποφασίζει το Δ.Σ.
 • Σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τον γραμματέα φροντίζει για τη συγκρότηση, το συντονισμό και τη λειτουργία των θεματικών ενοτήτων και των ομάδων έργου.
 • Ακόμη με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να του ανατεθούν και άλλα επί πλέον καθήκοντα.
 • Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο γραμματέας.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα μελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, και όλα τα απαιτούμενα βιβλία, παρακολουθεί την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και τη σφραγίδα. Συντάσσει και υπογράφει με τον προέδρο τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης καθώς και όλα τα έγγραφα της εταιρείας. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και την συνυπογράφει με τον πρόεδρο. Επίσης με τον πρόεδρο υπογράφει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.
 • Σε περίπτωση απουσίας του ορίζεται από το Δ.Σ. αναπληρωτής γραμματέας. Εφόσον οι δραστηριότητες είναι μεγάλες, δύναται να προσληφθεί έμμισθος γραμματέας έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση που τίθεται στην Γ.Σ., η οποία τελικά αποφασίζει για την αναγκαιότητα και το ύψος των αποδοχών του προσληφθέντος υπαλλήλου τον οποίο επιλέγει το Δ.Σ.
 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και τη λειτουργία της ΟικόΣφαιρας.

Ο ΕΦΟΡΟΣ

 • Ο Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια και συντήρηση κάθε υλικού αγαθού της ΟικόΣφαιρας (εξοπλισμό, έντυπο υλικό, κ.λ.π.). Είναι υπεύθυνος για την παράδοση και παραλαβή αυτών και ενημερώνει όλα τα βιβλία και τα αρχεία που σχετίζονται με τα καθήκοντά του.
 • Υποστηρίζει το έργο του υπεύθυνου Οργανωτικού και κινητοποιήσεων συνεργαζόμενος με αυτόν. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον  Γραμματέα.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • Ο Υπεύθυνος Οικονομικού, εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές, βάση διπλότυπων αποδείξεων στις οποίες υπογράφει και οι οποίες είναι αριθμημένες και θεωρημένες από τον ίδιο, τον πρόεδρο και το γραμματέα και φέρουν ημερομηνία θεώρησης και την σφραγίδα του φορέα. Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως ποσού που προέρχεται από κάθε πηγή. Ενεργεί για κάθε πληρωμή βάση ενταλμάτων, ύστερα από απόφαση του ΔΣ και μεριμνά για κάθε οικονομική υποχρέωση που προκύπτει. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόφαση του Δ.Σ. και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
 • Ο Υπεύθυνος Οικονομικού, είναι υπεύθυνος και υπόλογος και έχει αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Τα χρήματα κατατίθενται σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα αποφασίσει το Δ.Σ. καθώς και σε όνομα (στην ΟικόΣφαιρα ή στον ταμεία και άλλους) που επίσης το Δ.Σ. θα αποφασίσει. Μπορεί να κρατάει μετρητά μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) € για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών και τα υπόλοιπα υποχρεούται να τα καταθέτει στο τραπεζικό βιβλιάριο καταθέσεων όπως παραπάνω αναφέρεται. Η ανάληψη χρημάτων ενεργείται από τον υπεύθυνο οικονομικού, μετά από βέβαιη εξουσιοδότηση που παρέχεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ.
 • Κάθε τετράμηνο ενημερώνει το Δ.Σ. για την συνοπτική εικόνα των εσόδων - εξόδων και στο τέλος του έτους υποβάλλει αναλυτικό απολογισμό της διαχείρισης, βάση του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης και της περιουσίας της ΟικόΣφαιρας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ο Υπεύθυνος Οικονομικού, με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος και μέσα σε 10 ημέρες ορίζεται αντικαταστάτης. Στην τελευταία περίπτωση ο Υπεύθυνος Οικονομικού έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Γ.Σ. των μελών για τη δικαίωσή του.
 • Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 • Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την σύνταξη κειμένων και δελτίων τύπου. Μεριμνά για την ορθή προβολή του έργου και των δραστηριοτήτων της ΟικόΣφαιρας μέσα από τα ΜΜΕ, και γενικά για την καλή επικοινωνία και εικόνα του φορέα μέσα από τις δημόσιες σχέσεις. Εισηγείται διάφορες εκδηλώσεις και παραγωγή ανάλογου υλικού και γενικά συντονίζει τα θέματα της αρμοδιότητάς του κατά τον προσφορότερο τρόπο.
 • Επίσης αναλαμβάνει να συντονίζει και διεκπεραιώνει όλες τις περιοδικές δράσεις της εταιρείας όπως η έκδοση Δελτίου ενημέρωσης, για τις δράσεις της εταιρείας και για ζητήματα περιβάλλοντος. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος Οργανωτικού και Κινητοποιήσεων, φροντίζει για την οργάνωση κάθε εκδήλωσης που πραγματοποιείται από το Δ.Σ. ή τις Ομάδες.Εργου ή από κάποιο άλλο όργανο.

 Συντονίζει και παρακολουθεί  τη σωστή πορεία, την εφαρμογή και την επιτυχία της κάθε εκδήλωσης.

Στο έργο του συνεπικουρείται από τον έφορο.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ

            Με βάση το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο υπεύθυνος Ομάδων Έργου, σε συνεργασία με το Δ.Σ. και τον αντιπρόεδρο, φροντίζει για την σύσταση και λειτουργία της κάθε ομάδας έργου, μπορεί να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις τους και μαζί με το άλλο μέλος του Δ.Σ. που συμμετέχει υποχρεωτικά στην Ο.Ε. ενημερώνουν το Δ.Σ. για την λειτουργία και την πορεία υλοποίησης της θεματικής ενότητας που προωθεί η ομάδα έργου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή τον  Γραμματέα.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σε όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ μπορούν να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες έπειτα από απόφαση του ΔΣ, τις οποίες τα μέλη αυτά είναι υποχρεωμένα να διεκπεραιώσουν.

Άρθρο 20

Επιστημονική επιτροπή

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συστήνεται επιστημονική επιτροπή, της οποίας η στελέχωση, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΟικόΣφαιρας

Άρθρο 21

Η Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) συγκαλείται από τον πλειονοψηφήσαντα επίτροπο μέσα σε επτά (7) ημέρες και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο και γραμματέα. Συνεδριάζει τακτικά κάθε 3μηνο και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Σε περίπτωση ολιγωρίας του προέδρου, για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης, τότε αυτό μπορεί να το κάνουν τα δύο άλλα μέλη του. Σκοπός της Ε.Ε. είναι να ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων και των αποφάσεων του Δ.Σ. καθώς και όλα τα βιβλία και κυρίως εκείνα που έχουν σχέση με τα οικονομικά του φορέα. Η Ε.Ε. κατά τις συνεδριάσεις της, κρατάει πρακτικό, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δυο τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 22

Επιτροπή και κώδικας δεοντολογίας

            Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έχει  διετή θητεία. Η Επιτροπή αυτή, διερευνά γραπτές καταγγελίες για παραβάσεις του καταστατικού και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τα μέλη της εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τις κυρώσεις οι οποίες είναι: .1) Έγγραφη παρατήρηση, 2)  Έγγραφη επίπληξη, 3) Αφαίρεση ιδιότητας αξιώματος ή τίτλου που του έχει απονείμει η ΟικόΣφαιρα. 4) Οριστική διαγραφή

Περισσότερα για την Επιτροπή και τον Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 23

Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη της ΟικόΣφαιρας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και γι’ αυτό δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή. Όμως με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης – διαμονής κ.λ.π (με τιμές που δεν θα ξεπερνούν τις οριζόμενες κατά περιόδους από την  Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας) για τη συμμετοχή των μελών του σε εκτός νομού δραστηριότητες όπως συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, κλπ.

       Άρθρο 24

Ομάδες Έργου

Οι στόχοι της ΟικόΣφαιρας προωθούνται μέσα από Θεματικές Ενότητες και υλοποιούνται από τις Ομάδες Έργου (Ο.Ε.), όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

 1. Οι Ο.Ε. ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας και αναφέρονται και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι Ο.Ε. συγκροτούνται από μέλη αλλά και φίλους του φορέα που  θέλουν να προσφέρουν και να αναπτύξουν δραστηριότητα στα πλαίσια συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Η σύσταση των Ο.Ε. ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας,  και οι αρμοδιότητες ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ. και επικυρώνονται, τροποποιούνται ή ακυρώνονται στη πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.. Ο γραμματέας κάθε Ο.Ε.  και ο βοηθός του, εκλέγονται σύμφωνα με την παράγρ.    2 του παρόντος άρθρου και έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Οι Ο.Ε. είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να μελετούν τα δεδομένα του έργου και γενικότερα του περιεχομένου της Θεματικής Ενότητας, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται τις δικές τους προτάσεις στο Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει σχετικά και τέλος η Ο.Ε, στο πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. υλοποιεί το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας.
 2. Σε κάθε Ο.Ε.,  συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Κάθε  Ο.Ε. εκλέγει το γραμματέα της και το βοηθό γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ομάδας που είναι μέλη και όχι φίλοι της ΟικόΣφαιρας. Στην ψηφοφορία αυτή συμμετέχουν με δικαίωμα γνώμης και ψήφου, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της ΟικόΣφαιρας, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. της ΟικόΣφαιρας που συμμετέχει υποχρεωτικά  στην Ο.Ε. Ο γραμματέας της Ο.Ε.  συγκαλεί και συντονίζει την ομάδα όταν χρειάζεται και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Κάθε Ο.Ε. οφείλει να κρατάει πρακτικά των συνεδριάσεών της δια του βοηθού γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου μέλους όταν ο βοηθός κωλύεται ή απουσιάζει.

 

 

Άρθρο 25

Τήρηση βιβλίων
Η ΟικόΣφαιρα τηρεί όλα τα βιβλία που απαιτούνται από το νόμο και ειδικότερα:

 1. Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ., Δ.Σ. και Ε.Ε.
 2. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • iii. Βιβλίο μητρώου μελών.
 1. Βιβλίο ταμείου (Εσόδων – Εξόδων), στο οποίο καταχωρoύνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
 2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
 3. Βιβλίο μητρώου ποινών.

.

 1.  Ακόμη η ΟικόΣφαιρα τηρεί:

α) Γραμμάτια και εντάλματα εισπράξεων.

β) Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων και μπλοκ πληρωμών

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο  1, πλην του βιβλίου πρακτικών Ε.Ε., αριθμούνται και θεωρούνται, πριν από τη χρησιμοποίησή τους,  από τον πρόεδρο και τον γραμματέα. Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ε.Ε., αριθμείται και θεωρείται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της Ε.Ε. Τέλος τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 αριθμούνται και θεωρούνται, επίσης πριν από την χρησιμοποίησή τους, από τον πρόεδρο και τον υπεύθυνο οικονομικού.

 

Άρθρο 26

Αρχαιρεσίες

 1. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) μέλη.
 2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη, τα οποία είναι εγγεγραμμένα δύο (2) τουλάχιστον μήνες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ενδιαφερόμενα μέλη υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Το Δ.Σ., προκειμένου να λάβουν  γνώση οι ψηφοφόροι της ΟικόΣφαιρας, είναι υποχρεωμένο, πέντε (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, να αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου και των  παραρτημάτων του  τον κατάλογο με τις υποψηφιότητες για τα παραπάνω όργανα και να δώσει δημοσιότητα σε αυτές  με κάθε μέσο καθώς και με δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.

 1. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι επτά (7) για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και τριών (3) για τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης για κάθε όργανο διοίκησης. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο, και συνεχίζουν συμμετέχοντες μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ως εκ της θέσης τους, δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Δ. Σ. και της Ε. Ε. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τα τρία μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδει το σύνολο του εκλογικού υλικού με πρακτικό, στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο. Το υλικό αυτό φυλάσσεται στα γραφεία της ΟικόΣφαιρας.

Άρθρο 27

Ενστάσεις - Παράδοση Διοίκησης
1. Κατά του κύρους των Αρχαιρεσιών επιτρέπεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η υποβολή ένστασης  προς το Δ.Σ., από οποιοδήποτε μέλος του σωματείου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών.

 1. Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα απερχόμενα όργανα οφείλουν να παραδώσουν στα νεοεκλεγμένα, τα οποία οφείλουν να συγκροτηθούν σε σώμα.

Άρθρο 28

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 1. Το Δ.Σ. που θα εκλεγεί από τις πρώτες Αρχαιρεσίες της ΟικόΣφαιρας πρέπει μέσα σε ένα (1) έτος να συντάξει Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και να το εισηγηθεί στη Γ.Σ. προς συζήτηση και ψήφιση.
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την εσωτερική λειτουργία της ΟικόΣφαιρας. Μέχρι την ψήφιση του και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ρυθμίζει όσα από τα θέματα κρίνει ότι χρήζουν αντιμετώπισης για την αποτελεσματική λειτουργία της ΟικόΣφαιρας
 3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιείται μόνο από τη Γ.Σ.

Άρθρο 29

Διάλυση της ΟικόΣφαιρας

 1. Η ΟικόΣφαιρα δεν διαλύεται παρά μόνο:

α) Αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από πέντε(5).

Στην περίπτωση που αριθμός των μελών μειωθεί κάτω από τα έντεκα (11), όσα δηλαδή είναι του Δ.Σ. τότε η γενική συνέλευση, τροποποιεί το καταστατικό ως προς τη λειτουργία και τη δομή του διοικητικού συμβουλίου καθώς και σε άλλα σχετικά όργανα και σημεία, ώστε να λειτουργεί  και με πέντε μέλη.

β) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3.

 Κατά τη διάλυση της ΟικόΣφαιρας, το αρχείο και η περιουσία του, περιέρχονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. κατά προτίμηση σε φορέα που έχει σκοπούς παραπλήσιους με τους σκοπούς και στόχους του διαλυθέντος φορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα με κοινωνική δραστηριότητα.

 1. Αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 30

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 1.  Η ΟικόΣφαιρα είναι Εθελοντική Μη Κερδοσκοπική - Μη Κυβερνητική οργάνωση. Υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Νομοθεσίας και του Α.Κ. . καθοδηγείτε από τα χρηστά ήθη, τις αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας. είναι δε αποδέκτης και συνεχιστής της παράδοσης, των ιδεών και των αξιών του ελληνισμού.
 1. 2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Από την Ιδρυτική Γ.Σ. η οποία έγινε στην Καρδίτσα στις 18 Μαίου 2011 ορίστηκε προσωρινή 11μελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Έφορου,Υπεύθυνου Οικονομικού, Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Οργανωτικού και κινητοποιήσεων, Υπεύθυνο Ομάδων Έργου.

Σκοπός του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου είναι η οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών, το αργότερο  εντός έξη (6) μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 31

 1. Το παρόν καταστατικό περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα. Εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά του μέλη και θα ισχύσει από την εγγραφή της ΟικόΣφαιρας στα σχετικά τηρούμενα βιβλία του Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
 2. Οποιαδήποτε αναφορά στο αρσενικό γένος υπονοεί το αρσενικό και το θηλυκό γένος.

                                                          Καρδίτσα 18-5-2011

Τα ιδρυτικά μέλη

α/α

         Επώνυμο και όνομα

Αρ.δελ.αστ.ταυτ.

 υπογραφή

1

Βασιλάκος Σωκράτης

ΑΗ.285861

 

2

Μπρουζιώτης Θεόφιλος

Χ.876737

 

3.

Νάνος Παναγιώτης

   

4.

Μπεμπές Παύλος

Φ. 532074

 

5

Κορομπίλιας Γιώργος

ΑΖ. 781559

 

6.

Γάκη Δήμητρα

ΑΒ 853798

 

7.

Φραγκόπουλος Δημήτρης

Χ 733826

 

8.

Καρέτσος Σωτήριος

Π 503646

 

9.

Τσαντήλας Βασίλης

ΑΖ 285535

 

10.

Σαλταγιάννης Σεραφείμ

Ν 813825

 

11.

Σαλταγιάννης Απόστολος

Μ 833310

 

12.

Σπύρου Φώτης

   

13.

Τσέλιος Αιμίλιος

Ξ 756299

 

14.

Κατσαρός Ευάγγελος

Μ 833946

 

15.

Κυρίτσης Κωνταντίνος

Ρ 853957

 

16.

Παπάρας Γεώργιος

ΑΕ 329560

 

17.

Τέλιος Κώστας

Σ 889312

 

18.

Κολτσίδας Θανάσης

ΑΗ 098805

 

19.

Πετεινάρα Χρυσάνθη

AH 283813

 

20.

Τότσικας Αθανάσιος Ιωάννης

ΑΕ 996641

 

21.

Τσόγκας Αριστοτέλης

ΑΒ 431817

 

22.

Μακροστέργιος Λάμπρος

   

23.

Βούλγαρη Πολυξένη

Φ 266208

 

24.

Μάμαλη Χεντρίκα Φυλακτή

ΑΗ 784262

 

25.

Λάππα Κρυστάλλω

Ξ 750543

 

26.

Βόβες Μιχαέλα

ΑΕ 812215

 
       
       
       

Αναζήτηση

Μετάφραση

enfrdeitptrues

Φωτογραφίες

lipansi-viologiki-kalliergeia.jpg

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σύνδεση